WyszukiwarkaPoznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych "Zaułek Rzemiosła"

2018-05-29 00:00:00

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. „Zaułek Rzemiosła”! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

Jakie są cele szczegółowe programu?

Lokalizacja w wybranych obszarach miasta grup zakładów rzemieślniczych reprezentujących rzadkie, poszukiwane przez klientów specjalności
Wspieranie różnych form współpracy pomiędzy rzemieślnikami uczestniczącymi w programie
Podniesienie atrakcyjności obszarów miasta objętych programem w oczach ich mieszkańców oraz mieszkańców innych dzielnic Poznania
Zagospodarowanie miejskich lokali użytkowych położonych na obszarach miasta objętych programem.
Kto może zostać uczestnikiem programu?

Czynni rzemieślnicy, reprezentujący unikatowe specjalności, którzy są potencjalnie zainteresowani prowadzeniem swoich zakładów na terenie obszarów Miasta objętych programem, będący członkami Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu lub niezrzeszeni
Bezrobotni posiadający kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych, którzy chcą podjąć działalność w ramach programu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie działalności w profilu zgodnym z listą unikatowych specjalności rzemieślniczych, która została zatwierdzona na potrzeby Programu.

Jakie są korzyści dla rzemieślników, którzy dołączą do programu?

Możliwość skorzystania z miejskich lokali użytkowych, wytypowanych przez ZKZL, ze stawką czynszu wynoszącą 50 procent aktualnej stawki rynkowej
Uczestnictwo w promocji programu (oznakowanie lokali uczestniczących w programie szyldami z logo programu, kampanie medialne i społeczne, zamieszczanie informacji o firmie uczestnika w mediach społecznościowych)
Szkolenia i doradztwo specjalistyczne (mentoring) w zakresie wybranym przez uczestników
Spotkania i networking
Partnerami odpowiedzialnymi za realizację programu są:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (ZKZL)
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu (WIR)
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP)
Urząd Miasta Poznania – Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (WDGR)
Organem czuwającym nad realizacją programu jest Komitet Sterujący, reprezentujący partnerów programu.

Program „Zaułek Rzemiosła” jest programem wieloletnim z corocznie uzgadnianym przez Partnerów planem działań. Program będzie realizowany na terenie różnych obszarów miasta Poznania.

Porozumienie – Zaułek Rzemiosła

Program – Zaułek Rzemiosła


Informacje dotyczące uczestnictwa w programie – ZKZL Sp. z o.o.:

Regulamin najmu komunalnych lokali użytkowych objętych programem Zaułek Rzemiosła

Załącznik nr 1, mapa obszaru objętego programem

Załącznik nr 2, wykaz lokali objętych programem Zaułek Rzemiosła – aktualny na dzień 29.05.2018 r.

Załącznik nr 2, oferty, Zaułek Rzemiosła

Załącznik nr 3, formularz zgłoszeniowy Zaułek Rzemiosła

Załącznik nr 4, wzór umowy najmu lokalu użytkowego Zaułek Rzemiosła


Informacje dotyczące uczestnictwa w programie – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Karta oceny wniosku 2017

Oświadczenia poręczyciela uzyskujacego dochód z gospodarstwa rolnego 2017

Oświadczenia poręczyciela uzyskujacego dochód z tytułu najmu lokali 2017

Oświadczenia poręczyciela uzyskujacego dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 2017

Oświadczenie dotyczące pożyczki w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II 2017

Oświadczenie i Informacja Wnioskodawcy 2017

Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Poręczyciela 2017

Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań Wnioskodawcy 2017

Plan przedsięwzięcia 2017

Umowa o dotację – 2017

Umowa użyczenia lokalu – wzór

Wniosek 2017

Wymagane dokumenty dot. zabezpieczenia 2017

Zasady przyznawania dotacji 2017 Zaświadczenie o zarobkach poręczyciela 2017


Informacje dotyczące uczestnictwa w programie – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu:


Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

WYKAZ ZAWODÓW